[1]
Μποροβίλος Γ. Ε., ‘Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ’ αιώνα’, DeltioKMS, τ. 8, σσ. 65–86, Ιανουαρίου 1990.