[1]
Γκιολές Ν. Α., ‘Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7)’, DeltioKMS, τ. 8, σσ. 261–263, Ιανουαρίου 1990.