[1]
Βολανάκης Ι. Η., ‘Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας’, DeltioKMS, τ. 15, σσ. 163–256, Ιανουαρίου 2008.