[1]
Κ. Π. Μ., ‘Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο’, DeltioKMS, τ. 3, σσ. 249–251, Ιανουαρίου 1982.