[1]
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., ‘Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999)’, DeltioKMS, τ. 14, σσ. 354–359, Ιανουαρίου 2004.