Λαμψίδης Ο. ‘Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 16, Οκτώβριος 2009, σσ. 55-80, doi:10.12681/deltiokms.5.