Αρτόπουλος Ι. Γ. ‘Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 16, Οκτώβριος 2009, σσ. 107-18, doi:10.12681/deltiokms.9.