Ναυπλιώτης Α. ‘Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who Is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 17, Δεκέμβριος 2011, σσ. 343-6, doi:10.12681/deltiokms.29.