Καμούζης Δ. ‘Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange O F Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 17, Δεκέμβριος 2011, σσ. 339-42, doi:10.12681/deltiokms.31.