Μπούρα Κ. ‘Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 4, Ιανουάριος 1983, σσ. 69-85, doi:10.12681/deltiokms.36.