Σολομωνίδου Β. ‘Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 4, Ιανουάριος 1983, σσ. 351-60, doi:10.12681/deltiokms.44.