Χανιώτης Ά. ‘Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11, Ιανουάριος 1995, σελ. 13-44, doi:10.12681/deltiokms.46.