Κισκήρα Κ. ‘Το περιοδικό Missionary Herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11, Ιανουάριος 1995, σσ. 119-23, doi:10.12681/deltiokms.51.