Χανιώτης Ά. ‘Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 12, Ιανουάριος 1997, σσ. 13-29, doi:10.12681/deltiokms.72.