Ανεστίδης Σ. Θ. ‘Richard Clogg, Antolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th Centuries’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 12, Ιανουάριος 1997, σσ. 294-6, doi:10.12681/deltiokms.90.