Κιτρομηλίδης Π. Μ. ‘Sonia P. Anderson, An English Consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 10, Ιανουάριος 1993, σσ. 379-81, doi:10.12681/deltiokms.104.