Στασινοπούλου Μ. ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 10, Ιανουάριος 1993, σσ. 381-4, doi:10.12681/deltiokms.105.