Γκιολές Ν. ‘Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 5, Ιανουάριος 1984, σσ. 71-93, doi:10.12681/deltiokms.207.