Παναγιωτόπουλος Ά. ‘Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 5, Ιανουάριος 1984, σσ. 537-43, doi:10.12681/deltiokms.223.