Γκιολές Ν. Α. ‘Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien Und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 8, Ιανουάριος 1990, σσ. 261-3, doi:10.12681/deltiokms.242.