Κονδάκη Μ. ‘Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 15, Ιανουάριος 2008, σσ. 465-6, doi:10.12681/deltiokms.272.