Πετροπούλου Ι. ‘Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 15, Ιανουάριος 2008, σσ. 467-71, doi:10.12681/deltiokms.273.