Κ. Π. Μ. ‘Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 3, Ιανουάριος 1982, σσ. 249-51, doi:10.12681/deltiokms.289.