Δραγούμης Μ. Φ. ‘Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 14, Ιανουάριος 2004, σσ. 360-4, doi:10.12681/deltiokms.296.