Δραγούμης Μ. Φ. ‘Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 18, Ιούλιος 2014, σσ. 11-12, doi:10.12681/deltiokms.302.