Ναυπλιώτης Αλέξανδρος. ‘Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who Is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος 1, 2011): 343–346. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2410.