Καμούζης Δημήτρης. ‘Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange O F Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος 1, 2011): 339–342. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2412.