Γκιολές Νίκος Α. ‘Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien Und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (Ιανουάριος 1, 1990): 261–263. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2623.