1.
Αρτόπουλος ΙΓ. Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Οκτώβριος 2009 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];16:107-18. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2390