1.
Καμούζης Δ. Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange o f Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 24 Φεβρουάριος 2024];17:339-42. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2412