1.
Χανιώτης Ά. Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 5 Ιούνιος 2023];11:13-44. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2427