1.
Γκιολές ΝΑ. Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1990 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];8:261-3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2623