[1]
ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ. και Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. 2019. Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 40, (Δεκεμβρίου 2019), 139–160. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.21819.