[1]
Machabeli, K. 2019. Παράσταση ηγεμόνα στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας: η παράσταση του Άσοτ Κούχι του Τµπέτι στη Γεωργία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 40, (Δεκεμβρίου 2019), 179–192. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.21821.