[1]
MASTROCHRISTOS (Νικόλαος ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ) N. 2023. Βυζαντινά μολυβδόβουλλα από τη Ρόδο. Ι. Ανασκαφικά ευρήματα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 42, (Ιανουαρίου 2023), 327–338. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.32435.