[1]
LEMERLE, P. 1966. Νέα έγγραφα και ζητήματα σχετικά με τους καθολικούς κριτές. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 4, (Ιανουαρίου 1966), 29–44. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.753.