[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. 1972. Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 82–129. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.810.