[1]
ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α. 1972. Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 6, (Ιανουαρίου 1972), 169–179. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.813.