[1]
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. 1974. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 7, (Ιανουαρίου 1974), 31–57. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.827.