[1]
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. 1894. Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 82–86. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1520.