[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. 1894. Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 136–146. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1533.