[1]
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α. και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ.Δ. 1894. Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2, (Απριλίου 1894), 151. DOI:https://doi.org/10.12681/dchae.1537.