(1)
Μισαηλίδου (Missailidis) Α. (Anna) Γ. (George). Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39.