(1)
ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ. Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881). ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 269-280.