(1)
ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ.; Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί. ΔελτίονΧΑΕ 2019, 40, 139-160.