(1)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38). ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6, 82-129.