(1)
ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α. Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56). ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6, 169-179.