(1)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90). ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6, 233-245.