(1)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10). ΔελτίονΧΑΕ 1974, 7, 31-57.