(1)
ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44). ΔελτίονΧΑΕ 1974, 7, 79-119.